Phần mềm điện thoại có thể mua bóng

Thước đo lỗ-Đo lường đường kính lỗ với công cụ đa năng