Phần mềm điện thoại có thể mua bóng

Panme đo ngoài-Đo lường đường kính ngoài với công cụ đa năng